Privacy & Cookies

Privacy

Het Speelhuis handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door Het Speelhuis niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat Het Speelhuis hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan de gegevens die Het Speelhuis (als gastouder) aan gemeente, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang.
De (persoons-)gegevens die zijn ingevuld, kunnen door de rechthebbende altijd worden aangepast of worden verwijderd. Het Speelhuis verzendt digitale nieuwsberichten met informatie samenhangend met de dienstverlening.

Het Speelhuis verzamelt de volgende gegevens van zijn / haar klanten:

  • Naam ouders
  • Adres ouders
  • Telefoonnummer ouders
  • Emailadres ouders
  • Naam kind
  • Geboorte datum kind
  • Opvangdagen en aantal uren
  • Bijzonderheden (denk aan medicijn gebruik, geloofsovertuiging, allergieën)

Deze gegevens zijn alleen voor gebruik van Het Speelhuis en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Deze gegevens zijn ten behoeve van het welzijn van het kind nodig en tevens vanwege de wetgeving kinderopvang.
Om het welbevinden van de kinderen te waarborgen houdt Het Speelhuis een dossier bij van de kinderen en de gegevens van de ouders en verzorgers. Denk hierbij aan observaties van de kinderen in de opvang, het intake formulier, de evaluaties van de ouders en het contract tussen de vraagouder en gastouder.

Op welke wijze worden de gegevens bewaard en met wie worden ze gedeeld ?

Deze lopende zaken worden in Het Speelhuis bewaard middels een afgesloten ruimte in de kast. Deze afgesloten ruimte is op adres Oldeberkoperweg 51, 8389 TH Zandhuizen. De hoofdregel voor het bewaren van dossiers is voor de belastingdienst 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomsten. Het Speelhuis werkt met een administratie pakket van het Fagon hiermee is een verwerkingsovereenkomst mee afgesloten zodat uw privacy veilig is. Het speelhuis is aangesloten bij gastouderbureau Tiskidz en ook hiermee is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
Er wordt geen informatie aan derden verstrekt, behalve het de belastingdienst of gemeente (GGD) betreft. Zij moeten duidelijk laten weten wie ze zijn door zich te legitimeren.
Ouders hebben recht op informatie en inzage in eigen gegevens die Het Speelhuis bewaard.
Voor aanvang van de opvang ontvangt u een formulier om wel / geen toestemming te geven voor het maken van foto’s en / of gebruik van gegevens voor website of social media.
Door het ondertekenen van de overeenkomst tussen Het Speelhuis en u als ouders geeft u toestemming dat Het Speelhuis de gegevens gebruikt ten behoeve van het welzijn van de kinderen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van de standaard WordPress cookies, meer informatie daarover vind je hier.

Aanvullend op de WordPress cookies is er op deze website ook sprake van Social Media Cookies. We maken gebruik van de zogenaamde Facebook widget die een aantal cookies zet om te kunnen functioneren. Het speelhuis Zandhuizen heeft geen inzicht of invloed op deze cookies. Bij het gebruik maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.